unknown

Jak napisać pozew o rozwód ?

Pozew o rozwód jest pismem procesowym i jako taki powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w przepisie art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozew powinien więc zawierać:

  • oznaczenie sądu do którego jest skierowany ( będzie to Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania )
  • imiona i nazwiska stron (małżonków) oraz ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,
  • oznaczenie rodzaju pisma, a więc wskazanie, że jest to pozew o rozwód,
  • osnowę wniosku (czyli żądania wnoszącego pozew) lub oświadczenia oraz wskazanie dowodów na poparcie przedstawionych okoliczności,
  • podpisy stron lub ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników.
  • wymienienie załączników.

Szczegółowa treść pozwu, a w szczególności uzasadnienia, powinna być dostosowana do okoliczności konkretnej sprawy. Uzasadnienie pozwu o rozwód powinno przede wszystkim wskazywać przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci i osiągnęli kompromis w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej powinni załączyć do pozwu porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Zawarcie takiego porozumienia, jeśli będze ono zgodne z dobrem dziecka, niewątpliwie usprawni przebieg postępowania.

Pozew jako pierwsze pismo procesowe w sprawie powinien wskazywać również miejsca zamieszkania stron jak również numer Powszechnego Elektronicznego  Systemu Ewidencji Ludności ( PESEL) strony powodowej. Natomiast kolejne pisma procesowe w sprawie (np. odpowiedź na pozew) powinny zawierać sygnaturę sprawy nadaną przez sąd.

Pozew powinien zostać też opłacony, a do pozwu powinien zostać załączony dowód opłaty. Wysokość opłaty od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł.  W przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika do pozwu należy załączyć pełnomocnictwo lub jego odpis wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

W przypadku nie zachowania wymogów formalnych pisma procesowego lub nie uiszczenia opłaty, pozew nie będzie mógł otrzymać prawidłowego biegu. W takim wypadku przewodniczący (sąd) wezwie stronę do uzupełnienia braków formalnych, opłacenia lub poprawienia pisma pod rygorem jego zwrotu.

Pismo poprawione i wniesione w wyznaczonym terminie wywołuje skutki od pierwszego terminu wniesienia.