Sprawy z zakresu prawa cywilnego

 • Windykacja należności
 • Sprawy odszkodowawcze
 • Sporządzanie i negocjowanie umów
 • Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • Sprawy z zakresu ochrony własności przemysłowej

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

 • Rozwody, separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego

Sprawy z zakresu prawa spadkowego:

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Badanie ważności testamentu
 • Podział majątku spadkowego
 • Roszczenia z tytułu zachowku
 • Zabezpieczenie spadku

OBSŁUGA PRAWNA INWESTYCJI

Doradztwo i obsługa prawna inwestycji z zakresu budownictwa i energetyki.

 • Consulting i audyty prawne
 • Sporządzenie umów i opinii dotyczących procesu inwestycyjnego
 • Reprezentacja stron procesu inwestycyjnego w postępowaniach mediacyjnych, postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi (postępowania arbitrażowe i postarbitrażowe) oraz organami utworzonymi w celu rozwiązania sporów m.in. Komisjach Rozjemczych,
 • Reprezentacja przed organami władzy publicznej
 • Obsługa inwestycji w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC

Prowadzenie spraw z zakresu:

 • Ustaleń środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć
 • Warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Pozwoleń na budowę
 • Koncesji i zezwoleń
 • Nabywania nieruchomości pod inwestycję

WYWŁASZCZENIA

Prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań za wywłaszczone mienie pod budowę dróg na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” zwanej specustawą:

 • Odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
 • Analiza operatów szacunkowych nieruchomości
 • Reprezentowanie strony w postępowaniu administracyjnym na każdym jego etapie m.in udział w rokowaniach
  i rozprawach administracyjnych
 • Odwołania od decyzji ustalających wysokość odszkodowania, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Roszczenia o naprawienie szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych – immisje

SŁUŻEBNOŚCI

 • Reprezentacja stron w sprawach z zakresu dochodzenia wynagrodzenia w związku z ustanowieniem służebności przesyłu
 • Ustanowienie służebności gruntowych (drogi koniecznej, służebności korzystania z infrastruktury, związanych z przekroczeniem granic przy zabudowie)
 • Zasiedzenie służebności gruntowych
 • Zmiana sposobu wykonywania służebności
 • Zwolnienie nieruchomości ze służebności

NIERUCHOMOŚCI

Prowadzenie spraw z zakresu:

 • Zniesienia współwłasności nieruchomości
 • Działu spadku
 • Zasiedzenie nieruchomości
 • Regulowania stanu prawnego nieruchomości
 • Obsługa prawna firm w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych
 • Weryfikacja przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 – RODO
 • Analiza adekwatności stosowanych zabezpieczeń do istniejących zagrożeń, zakresu przetwarzania danych oraz kategorii danych
 • Wprowadzenie procedur mających zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe oraz wdrożenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie
 • Stała obsługa i monitoring procesów przetwarzania danych

Zamówienia publiczne

Kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Dla Wykonawców:

 • Pomoc w przygotowaniu oferty
 • Sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, reprezentacja przed KIO
 • Badanie poprawności ofert konkurencyjnych
 • Sporządzanie pism i wniosków do Zamawiającego, zapytań do treści SIWZ
 • Odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny
 • Sporządzanie umów z podwykonawcami, umowy konsorcjum
 • Odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny
 • Udział w negocjacjach, naradach z Zamawiającym

Kontakt

Barbara Ziołkiewicz

adwokat

Ewa Zapieraczyńska

radca prawny


Kilińskiego 166 lokal 48

90-322 Łódź