KRĄG PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO UZYSKANIA ODSZKODOWANIA ZA WYWŁASZCZONE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z artykułem 12 ust. 4f ustawy dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” odszkodowanie za wywłaszczane nieruchomości, przysługuje:
– dotychczasowym właścicielom nieruchomości,
– użytkownikom wieczystym nieruchomości,
– osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (np. służebność mieszkania).
Prawo do odszkodowania jest zatem ściśle związane z prawem do nieruchomości i stanowi rekompensatę za utracone prawo do przejętej nieruchomości. Podmiotem uprawnionym do uzyskania odszkodowania jest osoba dysponująca prawem wymienionym w treści powołanego przepisu.
Wskazane wyżej osoby będą więc również stroną postępowania odszkodowawczego, co oznacza że będą mogły brać czynny udział w postępowaniu administracyjnym którego przedmiotem będzie ustalenie wysokości odszkodowania.
W świetle powyższego niezwykle ważną rzeczą jest aby nieruchomości które są przedmiotem wywłaszczenia miały uregulowany stan prawny (przeprowadzone postępowania spadkowe itp.).

BZ