cropped-front-page-header1.jpg

WYWŁASZCZENIA POD BUDOWĘ DRÓG – jak przygotować się do wyceny nieruchomości

Z chwilą uprawomocnienia się decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji budowlanej), działki oznaczone w w/w decyzji przechodzą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa. Po wydaniu decyzji ZRID zostaje wszczęte postępowanie administracyjne, mające na celu ustalenie wysokości, należnego dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości odszkodowania. Dotychczasowi właściciele nieruchomości często nie bardzo wiedzą jak przygotować się do postępowania odszkodowawczego, by w rezultacie uzyskać uczciwe odszkodowanie, które jest realnym odzwierciedleniem wartości utraconej przez nich na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.

Oto kilka przydatnych rad:

1/ w każdym przypadku należy przygotować odpowiednią dokumentację fotograficzną. Należy sfotografować całą nieruchomość, wraz ze wszystkimi naniesieniami budowlanymi oraz roślinnymi. Jeżeli postępowanie wywłaszczeniowe dotyczy nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, warto wykonać również zdjęcia wewnątrz budynku. Wprawdzie powołany w toku postępowania administracyjnego rzeczoznawca majątkowy wykonuje dokumentację fotograficzną wycenianej nieruchomości, ale doświadczenie wskazuje, iż obejmuje ona zaledwie kilka zdjęć, nie zawsze odzwierciedlających całość nieruchomości. Taka przygotowana przez dotychczasowego właściciela nieruchomości dokumentacja fotograficzna, może okazać się niezwykle przydatna w przypadku kwestionowania operatu szacunkowego sporządzonego w toku postępowania administracyjnego przez rzeczoznawcę majątkowego;

2/ w przypadku nieruchomości zabudowanej, należy przygotować całą dokumentację dotyczącą nieruchomości, w szczególności odszukać tę dotyczącą nakładów finansowych poczynionych na nieruchomość. Chodzi m.in. o faktury, umowy z których wynikać będzie: co, kiedy i za ile było remontowane, czy też budowane. Warto również odszukać ewentualne projekty naniesień budowlanych. Wszystkie te dokumenty będą pomocne do weryfikacji operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

3/ należy wiedzieć, iż rzeczoznawca majątkowy sporządzenie operatu szacunkowego poprzedza oględzinami nieruchomości, o których ma obowiązek powiadomić dotychczasowego właściciela nieruchomości celem zapewnienia mu udziału w oględzinach. Z przedmiotowych oględzin rzeczoznawca majątkowy sporządza protokół który później stanowi podstawę operatu szacunkowego. Protokół oględzin nieruchomości powinien zawierać dokładny opis nieruchomości wraz z pomiarami naniesień budowlanych oraz wyliczeniami dotyczącymi naniesień roślinnych i ich wieku. Protokół  oględzin nieruchomości powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach i podpisany przez strony, tj. rzeczoznawcę majątkowego i dotychczasowych właścicieli wycenianej nieruchomości – biorących udział w oględzinach. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia powinny być do protokołu oględzin wpisane. Dotychczasowy właściciel nieruchomości powinien otrzymać jeden egzemplarz protokołu oględzin.

 

B.Z.